دوره های کارآموزی و کارورزی


برگزاری دوره های کارآموزی 

با توجه به نیاز امروزه دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های بیولوژی نظیر ژنتیک، بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی، علوم سلولی  مولکولی و زیست شناسی عمومی به آشنایی با تکنیک های مورد نیاز برای ورود به بازار کار و همچنین درخواست تعداد کثیری از دانشجویان مراکز آموزش عالی، انستیتو ژنتیک پزشکی ژن افزار به پشتوانه برگزاری موفقیت آمیز دوره های تخصصی و پیشرفته ی کارآموزی مولکولی و سیتوژنتیک، تصمیم به برگزاری این دوره ها نموده است. برای اطلاع از دوره های کارآموزی می توانید با انستیو ژنتیک پزشکی ژن افزار به شماره 32736343-026 تماس حاصل فرمایید.


دوره ژنتیک مولکولی:

 • آشنایی با اصول ایمنی زیستی در آزمایشگاه
 • بافر سازی و محلول سازی
 • استخراج  DNA و RNA
 • سنتز cDNA 
 • طراحی پرایمر
 • آشنایی با انواع PCR
 • انواع الکتروفورز (آگارز و آکریل آمید)
 •  آنالیز داده های RealTime-PCR

مدت زمان دوره ژنتیک مولکولی 3 ماهه و 2 ماهه می باشد و ظرفیت هر دوره حداکثر 2 نفر می باشد.

دوره  سیتوژنتیک:

 • آشنایی با مبانی سیتوژنتیک
 • آشنایی با ناهنجاری های کروموزومی و بیماری های مرتبط
 • کشت سلولهای خونی و آمنیوتیک و جنینی ،هاروست، نگ آمیزی و لام گیری
 • بررسی میکروسکوپی 
 • آنالیز کروموزوم ها
 • تهیه کاریوتایپ

مدت زمان دوره سیتوژنتیک 3 ماهه و 2 ماهه می باشد و ظرفیت هر دوره حداکثر 2 نفر می باشد.