پایان نامه های دانشجویی

انجام پروژه های دانشجویی (کارشناسی ارشد و دکترا)
با توجه به  فضای مناسب آزمایشگاهی و تجهیزات بروز و پیشرفته در انستیتو ژنتیک پزشکی ژن افزار انواع مساعدت های آموزشی و پژوهشی به دانشجویانو علاقمندان ارائه می گردد. پایان نامه هایی که روی موضوعات ژنتیک پزشکی، ژنتیک مولکولی، ژنتیک سرطان، بیماری های ژنتیک، بیوتکنولوژی،  میکروبیولوژی و سیتوژنتیک تعریف می شوند در این مرکز قابل انجام می باشند. پایان نامه ها و پروژه ها توسط اعضا هیات علمی مرکز و به راهنمایی و مشاوره آنها و اساتید خارج از مرکز قابل انجام هستند. 
برای اطلاعات بیشتر با شماره 32736343-026 تماس حاصل فرمایید.